Om Picea kulturarv

Picea kulturarv är ett personalkooperativ och arbetar med arkeologi, kulturmiljö och pedagogik. Vi är ett litet företag men kan åta oss alla typer av arkeologiska uppdrag och uppdrag där det krävs kulturmiljökompetens. En viktig del i vår verksamhet är att vi arbetar aktivt med kulturarvspedagogik och utbildning.

Kooperativet är vinstdrivande men vinsten återinvesteras i verksamheten. Kooperativet ägs och styrs av medlemmarna. Personalen är vår viktigaste resurs. Vi har en trevlig arbetsplats med möjlighet till mycket inflytande och ansvar, bra lönevillkor, friskvårdsbidrag, möjlighet till vidareutbildning, och tid till att utveckla egna idéer och projekt.

Picea kulturarv startade i Dalarna 2015 men idag har vi vårt kontor i Göteborg. Vi har även personal fast stationerade i Uppland. Sedan september 2023 är vi fem tillsvidareanställda arkeologer/kulturmiljöspecialister.

Picea kulturarv är medlemmar i SUBo (Svensk Uppdragsarkeologisk Branschorganisation) och Sobona (tidigare KFS) och vi har kollektivavtal inom musei- och arkeologiområdet.

Verksamhet

  • Arkeologi
  • Kulturmiljö
  • Pedagogik

Arkeologiska tjänster

Arkeologiska tjänster är arkeologiska utredningar och undersökningar enligt 2 kap Kulturmiljölagen (efter beslut av Länsstyrelsen i respektive län). Vi arbetar med alla typer av lämningar, från äldsta stenålder till modern arkeologi. Vår specialitet är arkeologisk inventering men vi utför även arkeologiska undersökningar av allt från grav- och boplatsområden till stadsarkeologi.

Vi har mycket lång erfarenhet av utredningsuppdrag åt kommuner för detaljplaner, linjeprojekt som vägar och kraftledningar. Vi utför även ”frivilliga utredningar” (inventering) på direkt uppdrag av andra företag.

Kulturmiljöuppdrag

Kulturmiljöuppdrag arbetar vi med åt regioner, kommuner och privata företag. Vi är med och arbetar fram kulturmiljöprogram i kommunala översiksplaner, kulturhistoriksa utredningar i kommunala planer och program.

Åt Trafikverket arbetar vi med kulturarvsanalyser i väg- och järnvägsprojekt. Vi utför skadeinventeringar av t ex milstolpar och antikvarisk medverkan vid flytt av fornlämningar eller renovering av objekt.

Vi har hög kompetens både inom miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och särskilda konsekvensbeskrivningar avseende sociala konsekvenser. Något vi arbetar mycket med är riktade inventeringar/specialinventeringar av kulturmiljöer. Vi har kompetens att utföra kvalitetssäkring av lämningar i kulturmiljöregistret, inventerar fossil åkermark, inventering av vattenanknutna miljöer med mera.

Kulturarvspedagogik

Kulturarvspedagogik är ett område där vi erbjuder pedagogiska program till skolor och museum. I Västra Götalandsregionen omfattas vår ”Arkeologiskola” av det regionala arrangörsstödet. Vi besöker där en skola och gör en liten arkeologisk utgrävning tillsammans med barn/ungdomar. Vi arbetar gärna med utvecklingsprojekt som handlar om att låta allmänheten vara med och arbeta med arkeologi. Tidigare har vi genomfört samtidsarkeologiska undersökningar på Hisingen, arkeologi och konst-projekt, men vi arbetar också med experimentiell arkeologi.

Vi har lång vana att hålla i föresläsningar och föredrag för alla möjliga målgrupper. Vi genomför guidade visningar av kulturhistoriska miljöer.

Vi har mycket hög kompetens inom historiska kartor och GIS. De senaste åren har vi arbetat med QGIS och vi erbjuder hembygdsföreningar, lokala historieföreningar och andra arkeologiföretag utbildning i QGIS och öppna data.