Projekt & rapporter

De flesta av våra rapporter finns här som fritt nedladdningsbara PDF:er. Rapporter från arkeologiska undersökningar med beslut av Länsstyrelsen finns även att ladda ned från Arkivsök.

[mm picea-search-term]

Spår av bronsålder i Utby. Arkeologisk förundersökning, Uddevalla kommun.

Personal: Daniel Gunnarsson, Benjamin Rosvall

I november 2022 har Picea kulturarv utfört en arkeologisk förundersökning av en boplats i Utby. Vid undersökningen hittades sju avslag flinta och två mindre härdar. Ett kolprov från en av härdarna14C-daterades till mitten av bronsåldern.

Ladda ner rapport:

2023:1

Inför detaljplanering av Landvetter Södra, Härryda kommun.

Personal: Daniel Gunnarsson & Linda Wigert

Ladda ner rapport:

2023:2

Utökad bergtäkt i Hästeryd, Alingsås kommun.

Personal: Amanda Jönsson, Daniel Gunnarsson, Benjamin Rosvall

Picea Kulturarv har i januari 2023 utfört en arkeologisk utredning inför planerad utökning av en bergtäkt i Hästeryd, Alingsås kommun.

Ladda ner rapport:

2023:4

Västra Tunge. Arkeologisk utredning, Kungälvs kommun.

Personal: Amanda Jönsson, Daniel Gunnarsson, Benjamin Rosvall

Picea kulturarv har utfört en arkeologisk utredning i Västra Tunge, inför planerad ny bebyggelse i området. Två nya fornlämningar, en gårdstomt och en färdväg från historisk tid, registrerades i området, och en tidigare känd boplats fick en utökad fornlämningsyta.

Ladda ner rapport:

2023:6

Kroppefjäll sanatorium

Personal: Benjamin Rosvall, Emmy Lindblom, Katja Meissner

Picea kulturarv har på uppdrag av Melleruds kommun tagit fram en kulturhistorisk utredning för Kroppefjäll sanatorium i Dals Rostock. I uppdraget samarbetade vi med Katja Meissner och Emmy Lindblom, Byggkult AB. Kroppefjäll sanatorium består av en välbevarad sanatoriemiljö från början av 1900-talet med ett stort antal i allmänhet välbevarade byggnader, monument och minnesmärken, i en nationalromantisk stil, belägna i en välbevarad parkmiljö med tidstypisk grönstruktur. Tillsammans utgör de en kulturmiljö med mycket höga värden och föreslås skyddas genom planbestämmelser om bl a rivningsförbud.

Ladda ner rapport:

2023:7

Lilla Källebo torp. Arkeologisk förundersökning, Hjo kommun.

Personal: Daniel Gunnarsson, Sara Kjellgren, Mats Pettersson

Picea kulturarv har utfört en arkeologisk förundersökning av lägenhetsbebyggelse L2020:5435 i Källebo, inför en planerad vindkraftpark. I samband med förundersökningen har även fem nya övriga kulturhistoriska lämningar registrerats i närområdet.

Ladda ner rapport:

2023:11

Hålsungebyn. Arkeologisk kontroll, Melleruds kommun.

Personal: Benjamin Rosvall

På uppdrag av Melleruds kommun och Länsstyrelsen Västra Götaland genomförde Picea kulturarv en arkeologisk kontroll av flera stensättningar och hällristningslokaler, inför planerat arbete med en förnyad vattenledning.

Ladda ner rapport:

2023:12

Spår av mesolitikum i Högenorum. Arkeologisk förundersökning, Stenungsunds kommun.

Personal: Daniel Gunnarsson, Sara Kjellgren

Picea kulturarv utförde i maj 2023 en arkeologisk förundersökning av en boplats i Högenorum, Stenungsunds kommun. Utifrån fyndmaterialet och läget bedömdes platsen som en tidigmesolitisk boplats.

Ladda ner rapport:

2023:13

Torpet Kojan och fossil åkermark i Eklunda. Arkeologisk utredning, Mariestads kommun.

Personal: Amanda Jönsson, Mats Pettersson

Picea kulturarv har utfört en arkeologisk utredning inför planerade nya luftledningar i Eklunda utanför Mariestad. Totalt registrerades sju nya lämningar i samband med inventeringen, varav tre (två kolningsgropar och en torplämning) bedömdes som fornlämningar.

Ladda ner rapport:

2023:14

Yngre bronsålder i Gunneröd. Arkeologisk förundersökning, Kungälvs kommun.

Personal: Amanda Jönsson, Mats Pettersson

I maj 2023 utförde Picea kulturarv en förundersökning inom en planerad villatomt i Gunneröd. På platsen fanns boplatslämningar, varav en härd daterades till yngre bronsålder. Efter genomförd förundersökning bedöms den berörda delen av boplatsen som undersökt och borttagen.

Ladda ner rapport:

2023:15

Milstensfundament vid Brattfors. Antikvarisk medverkan, Filipstad kommun.

Personal: Benjamin Rosvall

I samband med ombyggnad av infarten till Brattforshedens krigsflygfält har Trafikverket ansökt om att få flytta fundamentet efter en milstolpe (L2008:9272) till en ny plats. Arbetet utfördes med antikvarisk medverkan från Picea kulturarv.

Ladda ner rapport:

2023:18

Grinneröds-Backa. Arkeologisk schaktningsövervakning, Uddevalla kommun

Personal: Benjamin Rosvall, Sara Kjellgren

Picea kulturarv genomförde i oktober 2023 en mindre arkeologisk schaktningsövervakning vid Grinneröds-Backa inför utbyggnad av ett bostadshus.

Ladda ner rapport:

2023:19